Kairos in motion

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING KAIROS IN MOTION

Kairos in Motion gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kairos in Motion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kairosinmotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De persoonsgegevens zullen 2 jaar worden bewaard of indien wettelijk verplicht langer.

Persoonsgegevens

Kairos in Motion verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Sociale media adressen

• Geboortedatum en –plaats (indien door u verstrekt)

• Geslacht

• Werkervaring

• Competenties en interessegebieden

• Inhoud van communicatie

• IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

• Gespreksverslagen

• Persoonlijkheidsprofielen (Insights profielen)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners of betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen als u dat wilt en met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen als u dat wilt en met uw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden nieuwsbrief en/of reclame

Telefonisch of e-mail contact

Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Afhandeling betaling

Leveren van diensten

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet

Geautomatiseerde besluitvorming

Kairos in Motion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Kairos in Motion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Insights Discovery profielen zullen na de persoonlijke uitreiking van het profiel verwijderd worden uit onze computer.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kairos in Motion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kairos in Motion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt op servers van Apple en Google die gevestigd is in Amerika en evt andere landen waar de cloudopslag plaatsvindt. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: op verzoek versturen wij aan u ons verwerkingsregister persoonsgegevens, waarin dat per activiteit in detail beschreven is.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden geen gedragsanalyses gemaakt. Kairos in Motion werkt wel met persoonlijkheidsprofileringen met Insights. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens, alleen verwerkt met uw expliciete toestemming, en volledig vertrouwelijk gehouden en beveiligd. Alle maatregelen daarvoor staan in ons verwerkingsregister, op verzoek direct beschikbaar.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op deze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maakt Kairos in Motion gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Kairos in Motion een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@kairosinmotion.nl


of per post aan:

Kairos in Motion

Tav Jessica van Strien

Waterjuffer 11

5692 WV Son

Kairos in Motion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Kairos in Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kairosinmotion.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-09-2019

KAIROS IN MOTION

Jessica van Strien