Kairos in motion

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAIROS IN MOTION

Op alle diensten van Kairos in Motion zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Kairos in Motion.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht: de door Kairos in Motion en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Kairos in Motion geleverde diensten.

Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Kairos in Motion wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Kairos in Motion is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Kairos in Motion en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.

c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Kairos in Motion schriftelijk zijn bevestigd. Kairos in Motion wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Opdracht

a. Offertes van Kairos in Motion zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Kairos in Motion de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Kairos in Motion garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.

c. Kairos in Motion wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Kairos in Motion zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

d. Kairos in Motion behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden te accepteren. Wanneer een gesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Kairos in Motion de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt.

e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Kairos in Motion de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

f. De door Kairos in Motion aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

Artikel 3 – Tarieven

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Kairos in Motion gehanteerde tarieven exclusief btw. De door de adviseur van Kairos in Motion gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen apart in rekening worden gebracht.

b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.

c. De honorering die Kairos in Motion zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

d. Indien Kairos in Motion bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 3 maanden van tevoren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Kairos in Motion en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 3 maanden onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.

e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Kairos in Motion de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.
f. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van de vergoeding verschuldigd:
– Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 50 %
– Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 75 %
– Annulering of uitstel binnen één week voor aanvangsdatum: 100 %
Daarnaast worden feitelijk gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld locatiehuur of materiaalkosten, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Kairos in Motion.

b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.

c. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Kairos in Motion te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van € 100,-.

d. Kairos in Motion is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

Artikel 5 – Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Indien en voor zover Kairos in Motion schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport inzien en akkoord geven.

c. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van sychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

d. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kairos in Motion gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is Kairos in Motion niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6 – Dossiervorming

a. Kairos in Motion draagt zorg voor een administratie en bewaart de gegevens van de betrokkene in een dossier. Een verzoek om inzage van zijn/haar dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van een e-mail aan Kairos in Motion.

b. Betrokkene heeft recht op een kopie van het dossier. Bij het overhandigen van de kopie dient door betrokkene een verklaring voor ontvangst te worden ondertekend.

c. Cliënt verklaart dat de opgegeven personalia en gegevens van de betrokkene juist zijn. In bijzondere gevallen kan Kairos in Motion de betrokkene om legitimatie vragen.

d. Terzake het dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen.

Artikel 7 – aansprakelijkheid

a. Kairos in Motion is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Kairos in Motion gegeven adviezen.

b. Kairos in Motion is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Kairos in Motion voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Kairos in Motion kenbaar te maken.

Artikel 8 – intellectueel eigendom

a. De door Kairos in Motion uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

b. Kairos in Motion behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.

c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Kairos in Motion nodig.
d. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Kairos in Motion.

Artikel 9 – opzegging

a. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Kairos in Motion. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging wel verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden.

b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.

c. In geval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Kairos in Motion heeft plaatsgevonden, is Kairos in Motion gerechtigd € 50,- aan administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – ontbinding

a. Kairos in Motion is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

– de opdrachtgever in verzuim is;

– de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;

– de opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;

– de cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever tegenover Kairos in Motion schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Kairos in Motion zijn toe te rekenen. Wanneer Kairos in Motion door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Kairos in Motion blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Kairos in Motion deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

Artikel 11 – toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen Kairos in Motion en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

Jessica van Strien

Kairos in Motion

Son, 05-09-2019